תקנון אתר YOUDO

להלן מפורטים תנאי השימוש והקנייה באתר האינטרנט של YOUDO. יובהר כי כל משתמש, גולש ו/או רוכש באתר זה מסכים לכלל סעיפי התקנון בעצם היותו עונה להגדרה זו.

כללי

 1. YOUDO ו/או מי מטעמה המוסמך לכך (להלן: “YOUDO” החברה) מפעילה אתר אינטרנט זה (להלן: “האתר”) אשר מציע למשתמשים בו (כהגדרתם להלן) מידע בתחומים שונים הנוגעים למוצרי YOUDO, לתחומי פעילותה של YOUDO והמוצרים והשירותים שאותם היא מעניקה.
  מובהר מראש כי האתר הינו אתר פרסומי בעיקרו אשר מציג מעת לעת את המוצרים הנמכרים על ידי החברה. החברה אינה מתחייבת למכור מוצר כלשהו ו/או כי כל המוצרים המוצגים באתר בכל מועד נתון יהיו זמינים למכירה במלאי החברה וכי הם יהיו ניתנים לאספקה מיידית. על הלקוח ליצור קשר עם החברה על מנת לברר את זמינות המוצר, זמן אספקה וכל יתר תנאי המכירה.
  למען הסר ספק מובהר כי החברה אינה מתחייבת למחירים הנקובים באתר וכי לעיתים יתכנו שינויים בין מחירי המכירה באתר למחירי המכירה בפועל.
  כל המחירים הנקובים באתר אינם כוללים הובלה והרכבה אלא אם צוין אחרת.
  האתר יכלול בעתיד, הכול לפי החלטת החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, גם אפשרות למשתמשים שעברו תהליך הרשמה ואושרו על ידי YOUDO לקבל באמצעות האתר כל מידע רלוונטי אחר הנוגע למוצרים הנמכרים על ידי YOUDO וכן לבצע פעולות מסוימות בהרשאת YOUDO וכמפורט באתר.
 2. בנוסף, האתר יאפשר למשתמשים מעת לעת וכפי שהחברה תמצא לנכון, לעשות בו שימושים נוספים, ובכלל זה לעיין ו/או להגיב ו/או להעלות סוגי תוכן שונים כגון טקסט, מידע, נתונים, קישורים, תווים, סמלים, קבצי קול, וידאו, תמונות, סרטונים. מובהר כי כל תוכן אישי העולה לאתר ישמר ולא יופץ לגורם שלישי ללא אישור מפורט בכתב מצד המשתמש המודע לכך, ולכל ההשלכות שיש להעלאת סרטונים לאתר הנ”ל מבחינת חשיפת הסרטונים באתר הנ”ל הכול לפי כללי האתר הנ”ל.
 3. השימוש באתר וקבלת שירותים מ YOUDO על ידי משתמש מורשה, במידה והחברה תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר כניסה לאתר של משתמשים מורשים, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש” או “ההסכם”). אנא קרא/י את תנאי השימוש בקפידה. בסיום הקריאה הנך מתבקש לסמן במקום המיועד לכך האם הנך מסכים לתנאים אלה.
 4.  

  תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

 5.  

  בהסכם זה, תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידו.

5.1. מידע” – כל מידע המוצג באתר על ידי YOUDO, בין אם בנוגע למוצר ספציפי ובין בכלל, מידע טקסטואלי, תכנים, לוגו, עדכונים, תצורות שונות, מאמרים, תיעוד, תוכניות, שרטוטים, פרטים, עובדות, חומרים, מסמכים, נהלים, סקיצות, תוכנות, כיתוב, סימנים, סמלים וסמלילים, תווים, קבצים, טקסטים, מידע ויזואלי (לרבות תמונות וסרטונים), כתובות, קודי מחשב, קבצים וכיו”ב.
5.2 משתמש” – כל אדם ו/או ישות אשר נכנס לאתר ו/או גולש בו וזאת בין אם הוא משתמש מורשה (כהגדרתו להלן) ובין אם הוא משתמש מזדמן.

שירותים למשתמש מורשה וסיסמאות

 1. YOUDO, על פי שיקול דעתה הבלעדי תהא רשאית מעת לעת לאפשר למשתמשים שנרשמו והורשו לכך על ידה (להלן: “משתמש מורשה”) לבצע פעולות ולקבל שירותים מסוימים באמצעות האתר, שטיבם והיקפם יקבעו מעת לעת על ידי YOUDO, ואשר אינם ניתנים לכלל המשתמשים ו/או למשתמשים מזדמנים. שירותים אלה יינתנו אך ורק למשתמשים מורשים שאושרו על ידי YOUDO לאחר שמסרו ל YOUDO פרטים ו/או נתונים אישיים נכונים ומדויקים וקיבלו שם משתמש וסיסמא לשימושם האישי. במידה והנתונים שמסר המשתמש ימצאו תקינים, תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש סיסמה, אשר תשמש אותו בעת הכניסה לאתר ו/או בעת הכניסה לשירותים שבאתר.
 2. מובהר כי כל התנאים המפורטים בהסכם זה יחולו גם על משתמשים מורשים.
 3. המשתמש מתחייב כי הפרטים שהוא נתן ו/או ייתן ל YOUDO לצורך רישומו כמשתמש מורשה הינם נכונים ומדויקים.
 4. על המשתמש המורשה מוטלת האחריות הבלעדית לשמור את הסיסמה שלו ואת דרכי הגישה לשירותים שבאתר בסודיות, על ידי נקיטה בסידורי אבטחה מתאימים, כדי למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש.
 5. YOUDO תהא רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק להעניק שירותים מסוימים באתר (כולם או חלקם) בין אם למשתמשים המורשים ובין אם לאחרים ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, להוריד ו/או למחוק מהאתר פרסומים שונים ו/או לצמצם את היקף הפעולות שניתן לבצע ו/או לבטלן כליל, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
 6. משתמש מורשה המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתר, רשאי לעשות כן באחת מהדרכים הבאות:
  11.1. בטלפון לשירות הלקוחות של YOUDO שמספרו כמופיע באתר.
  11.2. דרך יצירת הקשר באתר אינטרנט זה.
  רק אישורה של YOUDO בכתב על ביטול הרישום יהווה ראיה לביטול הרישום.

השימוש באתר ובמידע

12. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות YOUDO ו/או מי מטעמה והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא ב YOUDO ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.

13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש כי הוא לא יגרום ו/או יתרום, בין בהתנהגות, בין במעשה ובין במחדל (במישרין ו/או בעקיפין) לנזק כלשהו ל YOUDO ו/או לצדדים שלישיים וכי בעשותו שימוש באתר הוא לא יפר כל זכות של YOUDO ו/או צד שלישי כאמור לרבות זכויות חוזיות, קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות וביצוע פרסומים אסורים על פי דין.

14. המשתמש מתחייב, שלא להעתיק את האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות שימוש לרעה באתר זה ולא לנקוט בפעולות שיש בהן כדי לפגוע ב YOUDO ו/או במשתמשים אחרים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא לנקוט בפעולות הבאות: משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה, מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות משתמשים אחרים ו/או הטרדת משתמשים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, העלאת תכנים ו/או קישורים כלשהם לתכנים אשר יש בהם כדי לפגוע ברגשות משתמשים אחרים ו/או יש בהם לגרום נזק, השתתפות ו/או הפניה לשיתוף קבצים אסור ו/או לאתר המפר זכויות של צדדים שלישיים, חבלה מכל סוג שהוא באתר, וכן כל ניסיון להעלות ו/או למסור מידע ו/או להציע שירותים שהמשתמשים ו/או YOUDO אינם מעוניינים בהם.
למרות האמור לעיל מוסכם במפורש כי המשתמש רשאי להוריד מהאתר חומר אשר מוגדר באתר כחומר הניתן להורדה ולשימוש המשתמש באתר.

 1. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק ל YOUDO ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 2. הזכות לעשות שימוש במידע נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור עבור צדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של YOUDO לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע שפורסם באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי YOUDO, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב ואין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.17. המשתמש מתחייב לשמור בקפדנות על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר

  18. המשתמש מתחייב, ליידע את YOUDO, באופן מיידי, על כל חשש לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין ו/או תנאי שימוש אלה הנובעים בקשר עם פעולות המשתמש.19. המשתמש מצהיר בזאת ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים לכך ש YOUDO תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין כנגד משתמש שהפר את תנאי השימוש כאמור, לרבות העברת פרטיו לרשות השלטונית הרלבנטית ו/או לצדדים שלישיים אחרים כפי ש YOUDO תמצא לנכון.

פרטי המשתמש

 

 1. למעט במקרה שבו משתמש מעוניין לקבל הרשאה לקבלת שירותים באתר כמשתמש מורשה, המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם ל YOUDO ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד.
 2. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של YOUDO. המשתמש מסכים ומאשר ו YOUDO מתחייבת כי היא תעשה בנתונים שיצטברו אצלה שימוש הוגן, סביר ובהתאם להוראות כל דין. בכפוף להוראות הדין, מסכים המשתמש כי בין היתר, YOUDO תשתמש במידע שיצטבר אודותיו לצורך פרסום, שיווק וקידום מכירות, הפקת פעילויות ואירועים, מתן שירותי דיוור (על ידי YOUDO ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים), אחסון, קיום מטרות סטטיסטיות ו/או לצורך עשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים וכן שימוש לצרכים מסחריים ואחרים.
 3.  

  המשתמש מסכים כי בכפוף לדין, YOUDO תהיה רשאית להגביל או לחסום את המידע, כולו או חלקו בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת. YOUDO תהא רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.

אחריות וכללי זהירות

23. המידע והשירותים באתר מוצעים למשתמשים במצב כמו שהם (As is) והמשתמש מסכים ומאשר כי YOUDO, ו/או לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה והפועלים מטעמה, לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא (ישיר ו/או עקיף) שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהמשתמש עשה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ו/או להסתמכות המשתמש עליו, בקשר עם המוצרים ו/או השירותים שניתנו לו על ידי YOUDO באופן ספציפי בחשבון המשתמש המורשה שבאתר (“המידע שבאחריות”) ו/או בכל צורה אחרת.
מובהר למשתמש כי כל מוצר הנרכש מ YOUDO בין אם ישירות מהחברה ובין אם על ידי מי מטעמה, מחייב מילוי קפדני אחר הוראות המדריך למשתמש ומילוי קפדני אחר הוראות הזהירות המצורפות אליו. המשתמש מוזהר כי חלק ממוצרי YOUDO עלולים להיות מסוכנים באם לא יעשה בהם שימוש זהיר על פי ייעודם ועל פי המדריך למשתמש. YOUDO ו/או מי מטעמה פוטרים עצמם מכל אחריות לכל נזק שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה משימוש בלתי זהיר במוצר כלשהו ו/או תוך חריגה מהמדריך למשתמש והאזהרות הכלולות בו.

24. המשתמש מסכים ומאשר כי למעט באשר למידע שבאחריות, לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי YOUDO ו/או מי מטעמה בגין כל נזק (ישיר ו/או עקיף) ובכלל, בקשר עם המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

25. מובהר כי YOUDO ו/או ספקי מידע כלשהם מטעמה לרבות עובדיהם ו/או נציגיהם ו/או מי שפועל מטעמם, לא יהיו והם אינם אחראים בשום אופן להתאמת האתר, לרבות המידע לצרכי ו/או למטרות המשתמש.

 

 1. המשתמש מסכים כי לגבי כל עניין העולה בקשר עם השימוש באתר, באחריותו המלאה של המשתמש לערוך בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מתאים, במידת שהנסיבות מצריכות זאת, לרבות לגבי המידע שבאחריות. מוסכם בזאת, כי אין באמור בפרסומים כלשהם המפורסמים באתר כדי להוות ייעוץ ו/או מתן חוות דעת בעניין.
 2. YOUDO נוקטת באמצעים סבירים המקובלים על מנת לאפשר שתאור המוצרים והמידע שבאתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש, והמשתמש מצהיר בזאת כי הדבר ידוע לו והוא פוטר בזאת את YOUDO ו/או את מי מטעמה ו/או את ספקי המידע מטעמה מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
 3.  

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, YOUDO תנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להבטיח כי מידע בנוגע למשתמש יישמר בסודיות והיא מתחייבת כי בכפוף להוראות הדין ו/או רשות מוסמכת ו/או הסכמת המשתמש, היא לא תמסור לצדדים שלישיים כלשהם מידע בנוגע למשתמשי האתר.

 4.  

  YOUDO אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים. YOUDO לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי התאמות למשתמש בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג’ כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר, מכל סיבה שהיא.

  YOUDO לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

 5. מובהר עוד, כי YOUDO לא תשא באחריות לתוכנם של אתרים המקושרים מהאתר, אם וככל שיהיו כאלה. בכלל זה YOUDO לא תשא באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ”ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. YOUDO לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה.
 6. YOUDOרשאית לכלול באתר תכנים מסחריים מכל מין וסוג ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות פרסומות, באנרים, ומודעות ולרבות מודעות מסחריות של צדדים שלישיים. המשתמש משחרר בזאת ופוטר את YOUDO מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים כלשהם המוצגים באתר ושאינם נעשים מטעמה של .YOUDO
 7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10 לעיל ובכל מקום אחר בהסכם זה, המשתמש מסכים ומאשר, כי YOUDO רשאית לפי שיקול דעתה למנוע ממשתמש את השימוש באתר, למנוע גישה לאתר (כולו או חלקו), לבטל רישום של משתמש מורשה, לעדכן, לשנות ו/או למחוק מעת לעת את המידע המופיע באתר (כולו או חלקו), לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של מוצרים המוצגים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם וזאת בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש וללא צורך לקבל את הסכמתו לכך. המשתמש מסכים כי במקרה כזה, YOUDO לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.

קניין רוחני

33. מובהר כי השם YOUDO והלוגו המצורף אליו ו/או כי סימנים מסחריים שונים המופיעים באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או לפי העניין של החברות מבבעלותן הסימנים המסחריים המצוינים לעיל ו/או מי מטעמן וכי המשתמש מסכים כי כל זכויות הקניין באתר ובמידע שבו לרבות זכויות הקניין הרוחני, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, זכויות בתוכנה, בפטנטים, בהפצה ובהמצאות הינם ויהיו תמיד בבעלותה הבלעדית והמלאה של YOUDO ו/או של החברות מבבעלותן הסימנים המסחריים המצוינים לעיל ו/או של היצרנים האחרים ואין למשתמש כל זכות מכל סוג שהוא באתר ובמידע שבו.

34. המשתמש מתחייב כי הוא לא יעתיק, יפיץ, יציג בפומבי, יתרגם ו/או ימסור לצד שלישי כלשהו כל חלק של האתר ו/או כל מוצר המוצג בו ו/או כל פלט של האתר ו/או כל מידע שבאתר מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת לכך של YOUDO בכתב ומראש.

35. המשתמש מתחייב שלא לבצע שינויים כלשהם באתר ו/או במידע, לרבות שינויי עריכה ונוסח והוא מתחייב שלא לפרסם את המידע (בין אם שונה ובין אם לא) ו/או חלק ממנו באינטרנט ו/או במדיה כלשהי אחרת, קיימת ו/או עתידית. המשתמש מתחייב עוד כי הוא לא יבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.

36. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא לא יעתיק את האתר ו/או כל חלק ממנו ולא ינקוט בשום פעולה ולא ירשה לבצע כל פעולה שעלולה (במישרין ו/או בעקיפין) לחבל בתפעולו התקין והשוטף של האתר ו/או עלולה לגרום לשינוי המידע המוצג בו ו/או עלולה לגרום לנזקים ל YOUDO ו/או למשתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

תכנים המפורסמים באתר  YOUDO על ידי המשתמשים

37. באם תחליט YOUDO על פי שיקול דעתה הבלעדי, המשתמש יהא רשאי להעלות קבצים מסוגים שונים לאתר לרבות סרטונים ומצהיר ומתחייב בזאת מראש וכתנאי לזכותו כאמור, כי הוא בעל הזכויות ו/או זכאי לעשות שימוש בקבצים אשר יועלו על ידו לרבות בסרטונים השונים שיועלו על ידו כאמור וכי YOUDO תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת להוריד כל קובץ שהועלה מכל סיבה שהיא לרבות באם המדובר בפעולה אשר הינה בניגוד לתנאי תקנון זה כמפורט להלן.
מובהר במפורש כי YOUDO רשאית להעלות את הסרטונים לכל אתר שתיבחר ובמיוחד כי YOUDO תעלה את הסרטונים בין היתר לאתר  Youtube עם כל ההשלכות שיש לכך מבחינת חשיפת הסרטים לציבור משתמשי האינטרנט הכול על פי מדיניות אתר זה. המשתמש מצהיר בזאת כי כל המופיע בסרטונים כאמור נתן מראש את הסכמתו להעלאת הסרטון כאמור וכי הוא מוותר מראש בוויתור בלתי חוזר על כל טענה בהקשר לכך ו/או לנזקים כלשהם העלולים להיגרם לו או למי מטעמו בהקשר לכך.
מובהר בזאת כתנאי עיקרי ויסודי לזכותו של המשתמש להעלות חומר לאתר החברה כי המשתמש מסכים בזאת כי הוא ו/או מי מטעמו יהיו מנועים מלפרסם באתר תכנים לא ראויים (הודעות, תמונות, סרטים, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) לרבות את התכנים הבאים:
תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא ו/או תכנים המכונים Malware.
YOUDO רשאית לסרב על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לנמק החלטתה, לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים אלו בכל עת.
מובהר כי התכנים שימסרו על ידי המשתמש לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות המשתמשים עלולים לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תשא כלפי המשתמש ו/או כלפי מי מטעמו באחריות לתגובות אלו, או לכל הוצאה שתגרם למשתמש ו/או לרכושו בעקבות התגובות הנ”ל.
YOUDO לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שיגרמו למשתמשים ו/או לרכושם ו/ או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
המשתמש מסכים בזאת מראש כי במשלוח תכנים לפרסום ב YOUDO, הינו מקנה ל YOUDO רישיון חינם בלתי חוזר ושאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. במיוחד מסכים בזאת המשתמש כי הוא לא יהא זכאי, ולא יהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שימסור לפרסום ב YOUDO.
על המשתמש לדעת, כי כל מידע שימסור לפרסום ב YOUDO יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, על המשתמש לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה בהעלאת חומר כלשהו לאתר לרבות במסירת פרטים אישיים.

דואר אלקטרוני (דוא”ל) ופרטיות

38. פרטי הכניסה לכתובת הדוא”ל של המשתמש ופרטים נוספים אודות המשתמש כפופים לכללי הגנת הפרטיות בחוק וכן הכללים הנהוגים על ידי YOUDO. החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית YOUDO למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
על אף האמור לעיל, העל המשתמש לדעת כי חלק מהשירותים באתרי YOUDO טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה נידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם ודרכי ההתקשרות עמו. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים טעוני הרישום.
הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה לשירותים באתרים יישמרו במאגר המידע של YOUDO. על פי חוק, המשתמש אינו מחויב למסור את המידע, אולם בלי למסרו לא יוכל המשתמש להשתמש בשירותים אלה. עם רשום המשתמש במאגר המידע של YOUDO, תהא YOUDO רשאית לשלוח למשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי תוכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל YOUDO לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת את המשתמש . באם אין ברצון המשתמש להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, המשתמש יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה YOUDO.
יובהר, כי YOUDO אינה מתחייבת כי שירותי הדוא”ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, וכן כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבה, לרבות רשימות תפוצה. משכך, YOUDO לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו ו/או לצדדים שלישיים עקב כך. YOUDO ממליצה לגבות את תיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש באמצעים נוספים, שאינם קשורים לרשת האינטרנט.

שיפוי

39. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לכל הפרה של תנאי השימוש והוא מתחייב בזאת לשפות את YOUDO בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בקשר עם הפרת תנאי שימוש אלה.

הפסקת פעילות האתר

40. YOUDO רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.

שונות

41. YOUDO תהא רשאית לשנות, מעת לעת את תנאי השימוש באתר וזאת ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש. כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את המשתמשים במועד פרסומם של תנאי השימוש המתוקנים באתר.

42. המשתמש מסכים כי בכל סכסוך נשוא הסכם זה לא תהיה תחולה בשום אופן לדין זר כלשהו ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים כלשהם וכי הדין החל על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת שתתגלה בקשר עם האתר, המידע ו/או השימוש בהם יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

43. מובהר ומוסכם כי YOUDO תהא רשאית להמחות, להעביר ו/או להסב את כל הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות מהסכם זה, באופן מלא או חלקי ובכל צורה שהיא לצד ג’ כלשהו, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.

 

                                 

 

 

 

                                         נספח א’ לתקנון- מכירה בחנות YOUDO ובחנות וירטואלית

1. האתר משמש בין היתר כחנות וירטואלית YOUDO.

2. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר YOUDO, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת המשתמש –  מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.

 1. אתר YOUDO מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע נוקב בתקופת תוקפו, והצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת למשתמש במהלך התקופה הנקובה בלבד. אין כפל מבצעים אלא אם צוין אחרת.
 2. כל המבצע פעולת רכישה באתר YOUDO, מצהיר –  בעצם ביצועה –  כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר YOUDO , כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד YOUDO ו/או מי מטעמה ו /או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות YOUDO /או מפעילי האתר על פי תקנון זה.5. לבירורים ניתן לפנות ל YOUDO באמצעות האתר או באמצעות עמוד הפייסבוק לרבות לגבי מי זכאי לבצע פעולות רכישה ו/או כל שאלה אחרת באשר לתהליך הרכישה, האספקה, המוצרים ו/או תנאי המכירה.

  6. כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר YOUDO /או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: “הגולש” / “המשתמש” / “הרוכש”).

  7. פעולת רכישה של מוצרים באתר YOUDO נעשית באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת בישראל כדין או תשלום בכרטיס האשראי בטלפון (יצוין בעת ההרשמה), אף על פי כן, רשאית YOUDO בהחלטתה הבלעדית לאפשר העברה בנקאית לחשבון YOUDO, במקרה כזה ההזמנה תהיה בתוקף רק לאחר קבלת התשלום בפועל. התשלום בכרטיס אשראי נעשה דרך חברת “טרנזילה” (Tranzila) העומדת בתקן PCI-DDS לאבטחת מידע. בעת הרכישה, פרטי כרטיס האשראי ופרטיך האישיים לא נשמרים בחברה ולא מועברים לגורם שלישי כל שהו.

 3. 8. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי YOUDO הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי הדואר האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה, במידה והעסקה בוצעה באמצעות הטלפון ולקונה אין כתובת דואר אלקטרוני נציג השירות של YOUDO יוכל לבקש כל פרט אחר הנחוץ להשלמת העסקה למשלוח החשבונית ולטיפול בהזמנה.
 4. YOUDO תהא רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.


המוצרים המוצעים לרכישה באתר YOUDO

11. YOUDO מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. YOUDO מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל YOUDO שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 

 1. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי של הספק. היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהיה YOUDO מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך ש YOUDO תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) ל YOUDO /או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.
 2. רוב המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, YOUDO תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד YOUDO /או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה.
 3. המוצרים המוצעים לרכישה באתר YOUDO אינם מלווים בתעודת אחריות. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על הלקוח ולא על YOUDO. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד YOUDO /או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד.
 4. כל מוצר המוצע לרכישה באתר YOUDO ילווה בנתונים הבאים לפחות:
  א. מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
  ב. מחיר ההובלה או המשלוח –  המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק בלבד ו YOUDO תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה.
  ג. דרך ומועד אספקת המוצר –  מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
  ד. התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף –  לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתה באתר YOUDO ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  ה. מפרט כללי של המוצר.
  ו. זהות חברת השירות אופן ביצוע פעולת רכישה.17. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר YOUDO ללא הגבלה.

  18. מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. YOUDO ו/או מי מטעמה ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

 

 1. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.
 2. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של YOUDO בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי YOUDO תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.21. מערכת המחשב של YOUDO מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר YOUDO , ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה ו/או ביטול עסקת הרכישה.

  22. ביטול עסקה:
  זכותו של הרוכש לבטל בכתב עסקת רכישה שבוצעה בחנות YOUDO עד 14 יום מביצועה. ביטול העסקה יעשה בהתאם לתקנות ביטול עסקה אשר נכנסו לתוקף ביום 14.12.2010 כפי שמפורטות באתר המועצה הישראלית לצרכנות: www.consumers.org.il וככל שתקנות אלה מתייחסות לעסקה הספציפית אותה מבקש הלקוח לבטל.
  בכל מקרה שבו לא עוסקות התקנות כגון מכירה באמצעות האתר, יחולו הוראות החוק להגנת הצרכן, תשמ”א- 1981.
  לנוחיותכם, להלן תמצית הדברים:

 3. לקוח המבקש לבטל עסקה חייב להציג ל YOUDO חשבונית המעידה על עצם ביצוע הרכישה מ YOUDO. לקוח אשר אינו יכול להציג חשבונית, חייב להציג הוכחה אחרת שתעיד הן על עצם ביצוע העסקה, מועדה והסכום ששולם תמורתה כמו גם אמצעי התשלום.
 4. ערך המוצר עולה על 50 ₪.
 5. הטובין לא נפתחו ולא נעשה בהם כל שימוש. הטובין מוחזרים באריזתם המקורית לרבות עטיפת ניילון.
  4. המוצר לא נפגם בשום צורה.
  5. הטובין אכן הושבו לידי YOUDO.
  6. סכום ההחזר יקבע על פי עלות המוצר והמשלוח יחד.

 

 1. YOUDO רשאית להפחית מן ההחזר 5% או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם. בנוסף, במידה והעסקה בוצעה בכרטיס אשראי ו YOUDO- חויבה ע”י חברת האשראי או גוף אחר בגין הסליקה, רשאית YOUDO להפחית את הסכום שחויבה מן ההחזר. עוד רשאית YOUDO להפחית מן ההחזר את עלותו הכוללת של משלוח הטובין מבית הלקוח חזרה לידיה.23. רכישה באתר:
  מובהר כי כאשר מדובר ברכישה באמצעות האתר לא חלות על פי החוק תקנות ביטול עסקה כי אם חוק הגנת הצרכן כמפורט להלן:
  כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי YOUDO בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג’ (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), לפי המאוחר.
  כאשר העסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

  24. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

  25. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה’ לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצג לביו באתר YOUDO או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות החוק רשאית YOUDO לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה’ לחוק. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית YOUDO לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

  26. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

  27. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי, במקרים מסוימים ביצוע העסקה יבוצע במועד אחר ע”י
  העברת מספר כרטיס האשראי טלפונית ל YOUDO. מובהר כי האמור לעיל הינו בכפוף לכל דין כפי שישתנה מעת לעת ויחייב את YOUDO ככל שיחייב.

  28. ברכישת מוצר בתשלומים מעבר לתשלומים הפטורים מריבית והצמדה, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית 6.2 % לשנה- ריבית זו משתנה מעת לעת ). על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

 

אחריות ושירות.

29. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר YOUDO הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם
כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

30. תקופת האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים תקפה בכפוף לתנאי האחריות של תעודת היצרן וכל תיקון חל על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.

31. יחד עם זאת YOUDO תעניק שירות לכל המוצרים שנקנו באתר YOUDO הבאתו של המוצר לחנות YOUDO תעשה ע”י הלקוח או מי מטעמו ועל חשבונו ובתיאום מראש.
לאחר קבלת המוצר לתיקון YOUDO תעביר את המוצר לספק בהקדם האפשרי לביצוע תיקון או החלפה בכפוף לתעודת האחריות שצורפה ע” היצרן ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. תיקון המוצר יתבצע לכל המאוחר עד חודש מיום המסירה לספק ולא מיום קבלת המוצר בחנות.

 

תנאים נוספים

 1. YOUDO שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר YOUDO .33. כל המחירים המוצגים באתר YOUDO כוללים מע”מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה או משלוח.

  34. תמונות המוצרים המוצגות באתר YOUDO הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

  35. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת YOUDO יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר YOUDO , ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסיקה אשר שיעורם עולה על 10%, רשאית YOUDO להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

  36. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה YOUDO רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

  37. במידה שיתברר ל YOUDO כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו יוכל הרוכש לאסוף את המוצר מאת מחנויות הרשת .

  38. (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

  39. מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עמו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה.

  40. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בנתניה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

  41. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה או מוצר שנשלחה בדואר לבקשת הלקוח, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

  42. יובהר כי נספח זה בכל האמור בו הינם חלק בלתי נפרד מתקנון YOUDO.